SME D Bank ร่วมลงนามสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.ภูเก็ต

นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง SME D Bank จังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดย SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.ภูเก็ต จำนวนกว่า 46,000 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และมีการจ้างงานมากกว่า 300,000 คน ให้ดำเนินธุรกิจบนความตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่ง SME D Bank พร้อมสนับสนุน ทั้งด้านการเงินพาเข้าถึงแหล่งทุน ควบคู่ช่วยพัฒนา ยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน อันจะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งต่อการสร้างคุณค่าแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไปพร้อมกัน ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment