กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย สก.5022 จ.สระแก้ว ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรเรียบรอย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สก.5022 แยกทางหลวงชนบท สก.2017 – บ้านตุ่น อำเภอวัฒนานคร, อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ช่วงที่ 1 บริเวณ กม.ที่ 8+300 ถึง 10+450 ความกว้าง 8 เมตร และช่วงที่ 2 บริเวณ กม.ที่ 10+450 ถึง 10+550 กว้าง 8 - 11 เมตร รวมระยะทาง 2.250 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณรวม 9.6 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว

เนื่องจากเดิมถนนสายดังกล่าวมีสภาพชำรุดตามระยะเวลาการใช้งาน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช. จึงได้ดำเนินงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สก.5022 จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน และสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ ให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment