กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ในการดูแลของกองทัพเรือ

การคลังโดยกรมธนารักษ์จับมือกองทัพเรือ บริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแล บริเวณแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครอง ของกระทรวงกลาโหม โดยเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบพื้นที่ของรัฐในความครอบครองของ หน่วยงานให้ถูกต้อง ชัดเจน และพิจารณากำหนดแนวทางการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพื่อทำกิน ในที่ดินดังกล่าวในส่วนที่หน่วยงานมิได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ประชาชน โดยในวันนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือมอบ สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สป. 1193 (บางส่วน) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ราชพัสดุในพื้นที่ จำนวน 207 แปลง ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์”

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 1193 (บางส่วน) นี้ ได้มาจากการเวนคืนจากราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2525 (มีเนื้อที่เดิมซึ่งเป็นป้อมพระจุลจอมเกล้าประมาณ 100 ไร่) หน่วยงานนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกองทัพเรือ เมื่อปี พ.ศ. 2525 มีเนื้อที่ประมาณ 7,980 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ปัจจุบันมีหลักฐานเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 15135 ออกให้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2525 ใช้ในราชการกองทัพเรือ มีหน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ อาทิ เช่น 1) โรงเรียนป้อม พระจุลจอมเกล้า 2) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 3) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4) วิทยาลัย การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ที่เหลือบางส่วนนำมาจัดให้เช่าอยู่อาศัยและการเกษตร ตั้งแต่ปี 2551 เพื่ออยู่อาศัย จำนวน 143 แปลง เนื้อที่ประมาณ 61-0-34.87 ไร่ และเช่าเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน 132 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 3,342-3-73.10 ไร่

สำหรับการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สป. 1193 (บางส่วน) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 140 ราย (207 แปลง) เนื้อที่ประมาณ 2,069 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ประกอบด้วย

ผู้เช่าใหม่ จำนวน 24 ราย (29 แปลง) เนื้อที่ประมาณ 87 ไร่ 80 ตารางวา

  1. เพื่ออยู่อาศัย 23 แปลงเนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่ 41 ตารางวา
  2. พื่อประกอบการเกษตร 6 แปลง เนื้อที่ประมาณ 85 ไร่ 39 ตารางวา

ผู้เช่าเดิม จำนวน 118 ราย (178 แปลง) เนื้อที่ประมาณ 1,982 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา

  1. เพื่ออยู่อาศัย 110 แปลงเนื้อที่ ประมาณ 44 ไร่ 1 ตารางวา
  2. เพื่อประกอบการเกษตร 68 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,938 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

สำหรับโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” กรมธนารักษ์ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน มีความมั่นคงในอาชีพและรายได้นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังเป็นการลดความเลื่อมล้ำของสังคมและ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งจังหวัดนครพนมจะเป็นแปลงเป้าหมายในการดำเนินการ มอบนโยบายดังกล่าวต่อไป อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment