ผถห. TSE อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บ. ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 1,175 ลบ.

ผู้ถือหุ้น TSE อนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 66 หุ้นละ 0.14 บาท ให้ยิลด์สูงถึง 11% โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.09 บาท และจะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ 28 พ.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด 1,175 ล้านบาท ในวันที่ 29 เม.ย. นี้

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ประชุมมีมติสำคัญ คือ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดกว่า 100 ล้านบาท ส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานงวดปี 2566 อยู่ที่อัตราหุ้นละ 0.14 บาท

คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 11% และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ดังนั้นจึงมี

เงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นหุ้นละ 0.14 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,898 ล้านบาท มีผลขาดทุนรวม 2,981 ล้านบาท เนื่องจากมีการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโอนิโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 จึงต้องแยกแสดงผลประกอบการของโครงการดังกล่าวออกจากส่วนการดำเนินงานปกติ โดยแสดงเป็นรายการขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 1,946 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน 1,035 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการบันทึกรายการพิเศษ (one time transaction) ได้แก่ ขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หนี้สงสัยจะสูญ) จำนวน 1,036 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ (non-cash item) ซึ่งหากพิจารณากำไรสำหรับปี โดยไม่รวมรายการพิเศษข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 401 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน TSE ได้แจ้งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 (TSE24OA) บางส่วนมูลค่า 1,175,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย ทั้งยังส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง โดยจะชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 0.02 (หน่วยละ 1 บาท) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ในวันที่ 17 เมษายน 2567 และจะชำระคืนเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันที่ 29 เมษายน 2567 ของหุ้นกู้ TSE24OA ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2567 ในอัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment