ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ติดอาวุธ 4 กลุ่มธุรกิจ เดินหน้า WHA: WE SHAPE THE FUTURE

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประกาศพันธกิจ WHA: WE SHAPE THE FUTURE แนวคิดที่มุ่งสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้กับประเทศไทย ดันกลยุทธ์เตรียมความพร้อมผ่านศักยภาพของ 4 กลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสานต่อภารกิจ Mission To The Sun เพื่อมุ่งสู่การเป็น Technology Company เต็มรูปแบบในปี 2567

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยว่า “พันธกิจ WHA: WE SHAPE THE FUTURE ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นการเป็นผู้สร้าง สร้างทั้งความเจริญ สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้คนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สู่เป้าหมายสูงสุด คือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยศักยภาพจากระบบ ECO System ที่ครบวงจรและแข็งแกร่งของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อใช้ในการต่อยอดพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้นักลงทุนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งยังช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น The World’s Best Investment Destination สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศทั่วโลก เพราะเราตระหนักดีว่า การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

แนวคิด WHA: WE SHAPE THE FUTURE ต่อยอดมาจากการที่ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ใช้แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมาเป็นระยะเวลานานนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาธุุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันภายใต้พันธกิจ “The Ultimate Solution for Sustainable Growth” โดยวางแนวทางการพัฒนาที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการการทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลภายในองค์กร (Digital Transformation) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในระยะยาว

ขณะเดียวกัน ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าภารกิจ “Mission To The Sun” ซึ่งมี 9 โครงการ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ สู่การยกระดับการพัฒนาองค์กร และบุคลากรของบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น Technology Company ในปี 2567 โดยขณะนี้ มี 3 โครงการที่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม นั่นคือ Green Logistics, Digital Health Tech และ Circular

โครงการ Green Logistics เป็นการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาปรับใช้กับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ได้แก่ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการขนส่งสินค้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการดำเนินงานของยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศในระยะยาว

โครงการ Digital Health Tech เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการและโซลูชันการดูแลสุขภาพ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน WHAbit ซึ่งเป็นเครื่องมือดูแลด้านสุขภาพผ่านระบบดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้สมัครใช้บริการ สามารถจัดการสุขภาพแบบองค์รวมได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา การปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกับแพทย์ผ่านทางวิดีโอคอล โดยร่วมกับพันธมิตร อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช ในการนำเสนอบริการต่าง ๆ

โครงการ Circular เป็นการรวบรวมไอเดียจากแต่กลุ่มธุรกิจที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบนิเวศของบริษัทฯ แล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน หรืออาจเกิดเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้ อาทิ การจัดการขยะอุตสาหกรรมของโรงงานนึงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอื่น หรือเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

สำหรับผลการดำเนินงานของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในช่วงครึ่งแรก ของปี 2566 มีความโดดเด่น มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรกว่า 5,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% และกำไรสุทธิ 1,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจทั้ง 4 กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่มีผลประกอบการที่ดีเหนือความคาดหมาย ยังส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเพิ่มเป้าหมายการดำเนินงานของสิ้นปี 2566 ให้สูงขึ้นจากที่กำหนดไว้ก่อนหน้าในช่วงต้นปี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment