บอร์ด PPP เห็นขอบใช้ข้อตกลงคุณธรรมกบัโคงรงการ

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการนำข้อตกลงคุณธรรม มาใช้กับโครงการ PPP เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับความโปร่งใสในการคัดเลือกเอกชน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบการออกแนวทางปฏิบัติในการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) มาใช้กับโครงการ PPP ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562) โดยมุ่งเน้นการกำหนดให้ผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสำหรับการคัดเลือกเอกชน ในโครงการร่วมลงทุน ซึ่งจะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ด้าน รวมถึงกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนที่มีความชัดเจน โดยปัจจุบันมีโครงการ PPP ที่ดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมตามประกาศ สคร. จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก 3) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 4) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปของ กนอ. และ 5) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยจะช่วยส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินโครงการ PPP รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์สำคัญของการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 รวมทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น

คณะกรรมการ PPP ยังได้พิจารณาการให้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน - บางบัวทอง ของกรมทางหลวง (ทล.)ดำเนินการในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เนื่องจากจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบกรุงเทพมหานครให้ครบสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) และเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม และ ทล. รับไปดำเนินการตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment