หน่วยงานรัฐลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

นายพรชัยฯ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง 5 หน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อร่วมผลักดันนโยบายระดับประเทศในด้านการส่งเสริมให้คนไทย มีความตระหนักรู้ (Awareness) มีทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) และมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Mechanism & Ecosystem) โดยทุกฝ่ายมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีทักษะทางการเงินที่จำเป็นและมีความรู้ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพเสริม รวมถึงการวางแผนทางการเงิน การออม การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การจัดการหนี้ การเงินในยุคดิจิทัล และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิผลมากขึ้น และประชาชนและครัวเรือนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี โดยการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน (พ.ศ. 2565 – 2569) ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างผลักดันด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment