การยาสูบแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันวางมาตรการคุมเข้มการจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย และผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และตรัง เพื่อประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพบการแพร่ระบาดของบุหรี่เถื่อน บุหรี่หนีภาษีเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2567

สืบเนื่องจาก ยสท. ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการค้าบุหรี่หนีภาษีในพื้นที่ภาคใต้ และการจำหน่ายทางออนไลน์จากภาคใต้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยลงพื้นที่สำรวจพบร้านค้าจำหน่ายบุหรี่หนีภาษี ในพื้นที่ภาคใต้เป็นจำนวนมาก โดยจำหน่ายในราคาซองละ 20-30 บาท ร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งกระจายอยู่ในแหล่งชุมชน ทั้งเปิดร้านจำหน่ายอย่างเปิดเผยและลักลอบจำหน่าย ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากสามารถเข้าถึงบุหรี่หนีภาษีได้ง่าย แม้ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ปราบปรามหลายครั้งแล้ว แต่ร้านค้าเหล่านั้นก็ยังคงเปิดจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีความรุนแรงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม ปีงบประมาณ 2567 ยสท. ได้จัดทำ "โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้" โดยระยะแรกดำเนินการในจังหวัดที่มีสถานการณ์การค้าบุหรี่ผิดกฎหมายรุนแรง พื้นที่ต้นทางลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและมีการเปิดหน้าร้านจำหน่าย โดยดำเนินการนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และตรัง โดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา พลตำรวจโท ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย พลโท วรพจน์ ธนะธนิต รองประธานคณะอนุกรรมการฯ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร อนุกรรมการฯ และนายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านการตลาด ยสท. พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงพื้นที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดทั้ง 4 แห่ง เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนปกครองจังหวัด ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด โดยได้หารือถึงแนวทางในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบและค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการปราบปรามการค้าบุหรี่บุหรี่ผิดกฎหมาย (ร้านขนาดใหญ่) ที่เปิดจำหน่ายอยู่ในพื้นที่ (ตามข้อมูลและตำแหน่งพิกัดที่นำส่ง) ตลอดจนร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ในระยะยาวให้สำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์แก่รัฐต่อไป ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้เสนอแนวทางให้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แจ้งประสานไปยังหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ กำนัน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบข้อมูลขอให้แจ้งต่ออำเภอเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมระดับจังหวัด แล้วนำปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายบรรจุในวาระการประชุมจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน โดยทั้ง 4 จังหวัด ยืนยันว่าจะดำเนินการปราบปรามการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ให้สามารถลดปริมาณการจำหน่ายลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษียาสูบได้เพิ่มขึ้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment