พพ. แจ้งเตือนให้โรงงานและอาคารควบคุม ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายใน 31 มีนาคมนี้

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตามที่ พพ.ได้ออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั่วประเทศทั้งหมด จำนวน 9,857 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุม 6,524 แห่ง และอาคารควบคุม 3,333 แห่ง โดยในปี 2565 การกำกับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีผลการประหยัดพลังงาน จำนวน 323.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (kTOE) สามารถลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 1,846.43 พันตัน CO2 จึงนับได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุมได้ดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมของตนเองแล้ว จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบพลังงาน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานดังกล่าว พร้อมกับรายงานจัดการพลังงานให้กับ พพ. ภายใน 31 มีนาคมทุกปี

ทั้งนี้เจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและรายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2566 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 หากเพิกเฉยจะมีบทกำหนดโทษปรับทางพินัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยตาม มาตรา 55 เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 อันได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองแสนบาท เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1033 และ 1466 สำหรับอาคารควบคุม, ต่อ 1367 และ 1666 สำหรับโรงงานควบคุม หรือ Line : @eservice_dede


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment