ผู้ถือหุ้น EKH ไฟเขียวเพิ่มทุนขายหุ้น PP 40 ล้านหุ้น จัดสรรให้ “RAM” และ “นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา”

ผู้ถือหุ้น บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ไม่เกิน 40 ล้านหุ้นของทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 7.20 บาท ให้กับ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง ( RAM) จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา จำนวน 5 ล้านหุ้น เสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 389,999,780.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จํานวน 409,999,780.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุ้น โดยจัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง ( RAM) จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา จำนวน 5 ล้านหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 7.20 บาทต่อหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในระยะยาว และเป็นการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ อาทิ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทฯ โดยการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะศูนย์อุบัติเหตุและแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการและมีรายได้เป็นอันดับต้นของโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการรองรับการให้บริการในโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ โดยในไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการ คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการขยายโรงพยาบาลในปัจจุบัน การลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ การลงทุนโรงพยาบาลแห่งใหม่ และธุรกิจด้านการแพทย์อื่น ๆ อันเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักของโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นในอนาคตภายใน 3 ปี ทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) สูงขึ้นประมาณร้อยละ 27 ซึ่งจะส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวสำหรับบริษัทต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment