กอช. ร่วม ไอแบงก์ เปิดหน่วยรับสมัครสมาชิก สร้างหลักประกันบำนาญให้พี่น้องมุสลิม”

กอช. ร่วมกับ ไอแบงก์ ให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณแก่กลุ่มลูกค้ามุสลิม เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นางสาวจารุลักษณ์ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า กอช.) ร่วมกับ ไอแบงก์ เชิญชวนกลุ่มลูกค้าพี่น้องมุสลิม ได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว ได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณกับ กอช.

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. การออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้มีระบบการออมเพื่อดำรงชีพในยามชราครอบคุลมประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นแรงงานนอกระบบยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพอย่างทั่วถึง จึงทำให้บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ อันเนื่องมาจากไม่มีช่องทางหรือโอกาสเข้าถึงระบบการออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทำงาน เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายของชีวิตตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมของประชาชนคนไทยในวัยทำงาน จึงสมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบบำนาญ อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ

โดยการออมเงินกับ กอช. เริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึงอายุ 60 ปี ออมเงินเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้เงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก

อายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสมสูงสุด 600 บาทต่อปี

อายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสมสูงสุด 960 บาทต่อปี

อายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสมสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

ซึ่งการออมกับ กอช. รองรับในทุกบริบทของชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ไอแบงก์ ได้เป็นหน่วยรับสมัครสมาชิก และส่งเงินออมสะสมกับ กอช. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าพี่น้องมุสลิม มากขึ้น พร้อมได้ร่วมกันสร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว ได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณกับ กอช.

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) รายเดือน เพื่อให้ออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง ไม่พลาดรับเงินสมทบจากรัฐ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. มีความยืดหยุ่นในการออมสูง สามารถส่งเงินออมสะสมได้เมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิกคงเดิม เมื่ออายุ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน ประกอบด้วยเงินออมสะสม เงินสมทบจากรัฐ ผลตอบแทนจากการลงทุนร่วมกัน สามารถตรวจสอบยอดเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐได้ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการออมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในครั้งนี้ ไอแบงก์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องมุสลิมที่เป็นลูกค้าหลักของธนาคาร ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของกองทุนการออมแห่งชาติ ที่ต้องการขยายฐานสมาชิกกลุ่มลูกค้ามุสลิม จึงได้ลงนามร่วมมือกันให้ไอแบงก์เป็นตัวแทนรับสมัครสมาชิกและรับเงินออมสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการภาครัฐและส่งเสริมการออมของประชาชน สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตวัยชราของประชาชนที่ไม่มีหลักประกันทางรายได้ยามชราภาพ ให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบำนาญ ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกและออมเงินสะสมกับ กอช. สามารถไปใช้บริการได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ iBank Call Center 1302


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment