ETDA ปรับหลักเกณฑ์ทดสอบสนาม Sandbox ใหม่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ประกาศปรับหลักเกณฑ์การสมัครทดสอบสอบนวัตกรรมใน ETDA Sandbox ขยายคุณสมบัติเจ้าของนวัตกรรมเปิดรับ สตาร์ทอัพ และกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่มีสถาบันรองรับ ไม่จำกัดรอบการสมัคร

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่เราเรียกกันว่า “ETDA Sandbox” ก็เพื่อเป็นสนามเตรียมความพร้อมให้เจ้าของนวัตกรรม ได้มีพื้นที่หรือสนามทดลองในการใช้นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลนั้น ๆ กับผู้ใช้บริการจริงในวงจำกัด เพื่อตีกรอบการใช้งานและผลกระทบให้แคบลง ก่อนนำนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัล ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจริงๆ ซึ่งปัจจุบัน ETDA Sandbox เปิดสนามทดสอบนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 3 โซลูชั่น ได้แก่ 1) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 2) การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และ 3) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) โดยเกณฑ์การรับสมัครเข้าสู่ ETDA Sandbox เดิมจะเป็นไปตามประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือองค์กรเอกชนหรือนิติบุคคลอื่น ที่สำนักงานกำหนด มีทรัพยากร เงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปีขึ้นไป มีกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศฯ กำหนด และมีขั้นตอน

การสมัครที่เน้นเพื่อการพิจารณานวัตกรรมหรือบริการทางดิจิทัลให้เข้าสู้การทดสอบในสนาม ETDA Sandbox ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมการทดสอบ ยืนคำขอเข้าร่วมผ่านทางอีเมล เข้าเสนอแผนการทดสอบ ลงนามข้อตกลง เริ่มทดสอบ จนกระทั้งออกจากสนามทดสอบ เป็นต้น โดยจะมีการเปิดรับนวัตกรรมหรือบริการเข้าสู่สนาม ETDA Sandbox เป็นรอบๆ ตามที่ ETDA กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดสนามทดสอบมีหน่วยงานรัฐ เอกชน นำนวัตกรรมเข้าร่วมทดสอบในสนาม Sandbox แล้วรวม 5 รายที่รวมถึงหน่วยงานสำคัญของภาครัฐด้วย ได้แก่ 1.บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ Digital ID, 2.บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ e-Document, 3.บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Meeting, 4.บริษัท ไทยแอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด โซลูชั่นเกี่ยวกับ e-Document และ 5. กรมการปกครอง โซลูชั่นเกี่ยวกับ Digital ID

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมที่ไม่ได้เป็นกลุ่มนิติบุคคล หรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชน แต่มีนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลใหม่ๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบใน ETDA Sandbox ได้ และเกิดการร่วมสร้างนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำไปสู่การใช้งานได้จริงยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับการมีกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมการทดสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานจริงได้มากที่สุด ETDA จึงเดินหน้าปรับปรุงแก้ไข “ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” เกิดเป็น“ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” ฉบับล่าสุด ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญ

ได้มีการแก้ไขคุณสมบัติของเจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่จะเข้าร่วมทดสอบในสนาม ETDA Sandbox ที่ไม่จำกัดเพียงแค่กลุ่มนิติบุคลที่เป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน เท่านั้น แต่ยังขยายไปยังกลุ่มสตาร์ทอัพ บุคคล หรือนิสิต นักศึกษา ที่มีนวัตกรรม ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่สำนักงานกำหนด และมีทรัพยากร เงินทุน ระบบงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาหรือการให้บริการนวัตกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่กำหนดระยะเวลาของประสบการณ์ และเพิ่มขั้นตอนกระบวนการในการรับสมัครเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรม ที่ไม่เน้นเพียงเปิดรับสมัครและพิจารณาความพร้อมของนวัตกรรมหรือบริการ เพื่อการเข้าสู่สนาม ETDA Sandbox เท่านั้น แต่ยังเพิ่มกระบวนการในการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม (Co-Create) เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัล ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมทดสอบ ได้นำเสนอแผนการทดสอบต่อ ETDA สู่การหารือ เพื่อร่วมกำหนดลักษณะของนวัตกรรมและบริการ กระบวนการ ขั้นตอน เป้าหมายในการทดสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงแผนรองรับหลังออกจากการทดสอบ และระดับความสำเร็จ ก่อนส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาจริง

ซึ่งตามประกาศฉบับใหม่นี้ กล่าวได้ว่า ETDA จะทำหน้าที่ในการช่วยเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้กับผู้สมัครตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบในสนาม ETDA Sandbox และเนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่นี้ไม่ได้จำกัดรอบในการรับสมัคร จึงส่งผลให้เจ้าของนวัตกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ตลอดทั้งปี และระหว่างที่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและอยู่ระหว่างการรอคิวเข้าทดสอบ หรือที่เรียกว่า Waiting Pool จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ ETDA ได้เตรียมไว้ให้ ทั้งการอบรม การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการเปิดพื้นที่หรือเวทีสำหรับการหารือร่วมกับพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ เพื่อการหาไอเดียเพิ่มเติมระหว่างการรอเข้าสู่สนามทดสอบ เป็นต้น

สำหรับเจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่สนใจเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA Sandbox สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ETDA (Link: https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Digital-Service-Sandbox.aspx) หรือที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand หรือโทร 02 123 1200


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment