CHAYOเตรียม1,000ล้านซื้อหนี้เพิ่มอวดปี63กำไรโต39.4%

CHAYO เผยปี 64 ตั้งเป้าซื้อหนี้ 10,000 ล้านบาท เตรียมงบไว้ 1,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 150-200 ล้านบาท คาดรายได้โตเกิน25% ปี 63กำไรโต39.4% ปันผลเป็นหุ้น เงินสด

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัท ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยตั้งเป้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอีก 10,000 ล้านบาท ด้วยการตั้งงบลงทุนเพื่อซื้อหนี้ไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเชื่อว่าหนี้ด้อยคุณภาพในระบบยังมีอยู่สูงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้น สถาบันการเงินจะทยอยขายหนี้ด้อยคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเจรจา ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ในปี 2564 ตั้งเป้าเติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากรายได้ในปีที่แล้วที่อยู่ที่ 51.32 ล้านบาท โดยบริษัทได้เริ่มเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจนี้แล้วในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564

ด้านธุรกิจปล่อยสินเชื่อในปี 2564 บริษัทวางเป้ายอดการปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มอีก 200%ประมาณ 150 - 200 ล้านบาท เติบโตจากสิ้นปี 2563 ที่อยู่ที่ราว 51 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดปี 2563 มีรายได้รวม 479.12 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 184.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.40 โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวน 185.38 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อจำนวน 5.77 ล้านบาท และรายได้จากการขายจำนวน 3 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 361.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.42 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 190.00 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 154.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.40 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 111.05 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 75.51 ของรายได้

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของรายได้และกำไร ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 37.24 ล้านบาท และซื้อหนี้เข้ามาบริหารอีกกว่า 15,500 ล้านบาทส่งผลให้มูลหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีพอร์ตหนี้บริหารอยู่ที่ 65,397 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 48,915 ล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกันประมาณ 16,482 ล้านบาท

นายสุขสันต์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 61,739,790 หุ้น (ทั้งนี้ผู้ที่ใช้สิทธิแปลงในสำคัญแสดงสิทธิหรือแปลง CHAYO-W1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็จะมีสิทธิในการรับปันผลในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับมีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหม่หรือ CHAYO-W2 ด้วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,869,895 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น และให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 3,429,985 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ในจำนวน 125,439,668 ถึงไม่เกิน 246,915,155 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ถึง 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ผู้ที่ใช้สิทธิแปลงในสำคัญแสดงสิทธิหรือแปลง CHAYO-W1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็จะมีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหม่นี้หรือ CHAYO-W2 ด้วย)

โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลและการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ CHAYO-W2 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 นี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment