ไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร และ นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 ในสาขา Corporate Sustainability Reporting ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังได้รับตราสัญลักษณ์ประกาศเกียรติคุณ ESG Champion of Asia ประเภท Gold Emblem of Sustainability จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล AREA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากสถาบัน Enterprise Asia โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันภัยแห่งเดียวของเอเชีย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ในระดับ Gold สะท้อนความสำเร็จในการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment