กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย อด.3059 แยก ทล.227 - บ้านน้อยสุมณฑา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) บริเวณช่วง กม.ที่ 7+000 – กม.ที่ 9+200 รวมระยะทางดำเนินการ 2.200 กิโลเมตร โดยทำการซ่อมบำรุงผิวจราจรชั้นพื้นทางด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling และปูผิวจราจรด้วยวิธี Hot Mix In – Plant Recycling พร้อมติดตั้งป้ายจราจร วัสดุเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นไถลสีแดง เพื่อให้ยานพาหนะชะลอความเร็วในเขตชุมชน โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 9.390 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ยกระดับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังถนนสายหลัก (ทล.227) เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการเดินทางเข้าสู่แหล่งทอผ้าชื่อดังประจำจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment