KH Academy ปลื้ม! MINT-ICHI-MAGURO ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ ปูพื้นฐานผู้นำองค์กรยุคใหม่

สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เดินหน้าจัดโครงการ KH Camp for Next C-Suite ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากคณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะ คุณสมบัติ และวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ ตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ “ESG” ซึ่งโครงการนี้ KH Academy ก็ได้รับการสนับสนุนจากบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT), บมจ. อิชิตัน (ICHI) และ บมจ. มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO) ร่วมเติมพลัง ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับนิสิตนักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปูความพร้อมก่อนลงสู่สนามฝึกปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบัน KH Academy อาคารชาญประภา กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment