EXIM BANK จับมือพันธมิตร จัดสัมมนาสร้างผู้ส่งออก SMEs ไทยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสินค้ารักษ์โลก

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) และคุณอาสา ผิวขำ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) ในงานสัมมนา SMEs Export Studio: Innovate for a Greener Future จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก EXIM BANK เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสให้ SMEs ไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment