บริษัท โรงพยาบาล วิมุต จำกัด คว้ารางวัล "TISCO PVD Best Employer Awards 2024"ขึ้นแท่นบริษัทที่ใส่ใจ-สร้างความมั่นคงให้พนักงาน

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด คว้ารางวัล “TISCO PVD Best Employer Awards 2024” จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เนื่องจาก บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้สนับสนุนการวางแผนทางการเงินของพนักงานเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนำส่งเงินสะสม ได้ในอัตราสูงสุด ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง นอกจากนี้ ยังเปิดให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง (Employee's Choice) พนักงานจึงสามารถวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และสร้างอนาคตทางการเงินได้อย่างเต็มที่


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment