ซัมซุง เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนไทย มุ่งสู่ Thailand 5.0 อย่างยั่งยืน

ซัมซุง ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก มุ่งขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคต Thailand 5.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน (Together for Tomorrow Enabling People)” ผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้คนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนไทยสู่ Thailand 5.0 ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และขับเคลื่อนการเติบโตให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งคุณภาพชีวิต การจ้างงาน และเศรษฐกิจ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment