นายกฯ เยือนกรมศุลฯ ย้ำเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้กรมศุลกากร เน้นอำนวยความสะดวกทางการค้าเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยเทคโนโลยี สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกรมศุลกากร โดยมี นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการของกรมศุลกากรให้การต้อนรับ ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ำกรมศุลกากรอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ National Single Window เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนการของผู้ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยต่อไป สำหรับการค้าชายแดน ให้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร รวมถึงเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวด ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาตามแนวเขตชายแดน โดยให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังให้ความสำคัญ ในการสร้างความโปร่งใสและ เป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคล หากมีการร้องเรียนหรือตรวจพบการทุจริต ให้ทำการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นหลัก

ทั้งนี้ นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวภายหลังรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาลต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment