ธ.ก.ส. เปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการการเงินชนบท สำหรับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2

นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการการเงินชนบทสำหรับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Training on Rural and Agricultural Finance) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการ กระบวนการให้บริการสินเชื่อของธนาคารให้แก่สถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ ผู้แทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและประเทศในหมู่เกาะโซโลมอน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association : APRACA) โดยมี Mr. Aziz R Arya ผู้แทนจาก FAO ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยโครงการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment