อีอีซี รับคณะจาก สปป. ลาว เข้าศึกษาดูงาน ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สำคัญของไทย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านเศรษฐกิจมหภาค พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะจาก กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย Ms. Vanh Dilaphanh อธิบดีกรมแผนงานและการเงิน และคณะ ฯ กว่า 20 คน เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญของประเทศที่ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard โดยมีเป้าหมายหลัก คือการพัฒนาโครงการโครงการพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยเริ่มยกระดับพัฒนาพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment