LALIN เปิดกว้างวิสัยทัศน์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับคนรุ่นใหม่

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าสร้างสรรค์แนวคิดที่นำมาซึ่งกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ตกตะกอน DNA ที่เป็นอัตลักษณ์ให้กล้าคิดนอกกรอบ สามารถปรับตัวให้เท่าทันโลกยุคใหม่ เพื่อการส่งมอบโครงการบ้านคุณภาพและการบริการที่ดีสู่มือผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมทุกช่วงเวลา

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) เปิดเผยว่า ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดร่วมกัน สร้างสรรค์ร่วมกัน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้องมีการวางแผนในการพัฒนาและรักษาไว้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวต่อไป ที่สำคัญวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะต้องมีคุณค่าต่อพนักงาน องค์กร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์หรือเป้าหมายขององค์กรต่อไป

ทั้งนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีอัตลักษณ์นั้นจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะการกำหนดแนวทางการในทำงานของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรที่มีความแข็งแกร่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทฯ ไปได้ยาวนาน ในขณะเดียวกันก็สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากภายนอกเข้ามา เพื่อช่วยสร้างให้องค์กรเกิดการผสมผสานทางความคิดและสามารถก้าวสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นองค์กรที่รู้รอบแบบเจาะลึกอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ และความกลมกลืนที่มีคุณค่าเหล่านี้ จะทำให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่หยุดยั้ง

ปัจจุบัน ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มีพนักงานภายในองค์กรทั้งสิ้นกว่า 600 คน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์และมุมมองที่เชี่ยวชาญของบุคลากรเดิมและเพิ่มเติมในส่วนมุมมองของคนทำงานรุ่นใหม่ให้เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัว “ทีมพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์โปรเจกต์พิเศษเพื่อให้องค์กรเป็นพื้นที่แห่งความสุข ให้พร้อมเป็นจุดเริ่มต้นทางความคิดสร้างสรรค์ ดึงศักยภาพที่มีให้ออกมาปรากฎ ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างศักยภาพให้ทุกคนในองค์กรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้รู้กว้าง คิดไกล และใส่ใจรายละเอียด เพราะสิ่งเหล่านี้คือวิถีที่องค์กรต้องการสร้างให้เกิดขึ้นและพัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งของบริษัทฯ จึงได้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมมากขึ้น อาทิ กิจกรรรม Happy Hour กิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกัน ทั้งเพื่อประโยชน์ด้านสันทนาการ และเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การเชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิต หรือการทำสมุดทำมือเพื่อส่งมอบให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้ใช้เรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้สร้างสรรค์ LALIN Younger Club ขึ้น เพื่อสร้างไอเดียให้พนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยสร้าง DNA ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เท่าทันยุคสมัย คิดต่าง คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย และเพื่อกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์แบบองค์รวม บริษัทฯ จึงได้พัฒนากิจกรรม LALIN Innovations Idea Award ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกสายงานได้ร่วมกันออกไอเดีย แลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละสายงาน นำมาซึ่งการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรได้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมและช่วยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะให้ความสำคัญทางด้านความคิดสร้างสรรค์แล้ว สุขภาพกายที่แข็งแรงก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่บุคลากรในยุคปัจจุบันให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม Sport Day ขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ให้เกิดความรักและสามัคคี ลดความขัดแย้ง ความตึงเครียดในการทำงาน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ และช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment