บีโอไอ – บสย. หารือแนวทางส่งเสริม Startup

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ต้อนรับ นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และคณะทำงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ในโอกาสเข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจการนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น Startup ภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งภาคการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ดิจิทัล BCG Model การท่องเที่ยวระดับคุณภาพ ภายใต้ 3 มาตรการพิเศษคือ

1.มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 2.มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง 3.การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยในส่วน มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง บีโอไอ มีงบประมาณสนับสนุนทุนฝึกอบรมทักษะให้กับพนักงานในองค์กร โดยกิจการที่เข้ารับทุนสามารถร่วมสนันสนุนคู่กับบีโอไอ และยังสามารถให้คำปรึกษาการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการได้ รวมถึงลูกค้า บสย. ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถขอทุนการฝึกอบรมได้ทั้งระดับบุคคล และระดับองค์กร เป็นต้น

ในโอกาสนี้ บีโอไอ ยังได้หารือถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม Startup และการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการค้ำประกันสินเชื่อ โดย บสย. ได้ให้คำแนะนำ บทบาท การค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมแนะนำ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงินระยะที่ 7 หรือ บี ไอ เจ็ด ( BI 7) ใหม่ล่าสุด วงเงิน 11,000 ล้านบาท รองรับการเปิดประเทศ และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการเติมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและต้องการสินเชื่อ รวมถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ระหว่าง บีโอไอ กับ บสย. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ขั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment