ธอส. ให้การต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย และคณะผู้บริหารธนาคารร่วมต้อนรับ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะผู้บริหารจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเนื้อหาในการบรรยายประกอบด้วย การดำเนินงานของธนาคารภายใต้หลักการ “Good Result Come From Good Process” หรือ “ผลลัพธ์ที่ดีมาจากกระบวนการที่ดี” รวมทั้งการดำเนินการที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้ 8 Key Success Factors ประกอบด้วย 1.Leadership 2.Employee Engagement & Awareness 3.Digitized Communication 4.Participation 5.Technology 6.Learning 7.Agility และ 8.Resilience ผลสำเร็จจาก 8 Key Success Factors สู่คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ AA ปี 2564 ด้วยระดับคะแนน 99.81 สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (5 ปีติดต่อกัน) ดังนั้นการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการปฏิบัติภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) โดยในการปฏิบัติงานต้องมีความเชี่ยวชาญในงาน (Professional) และปฏิบัติงานโดยมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ (Achievement Oriented) บนพื้นฐานของการยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance& Leadership : CG& Leadership) ตามค่านิยม GIVE +4 ของธนาคาร ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment