อสมท แต่งตั้ง รศ. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ นั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีมติเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการ แทนนายเขมทัตต์ พลเดช และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงให้เรียกว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานหลากหลายด้าน อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดรับกับภารกิจและแผนการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผนการพัฒนาธุรกิจเดิม เสริมธุรกิจใหม่ เพื่อให้ อสมท เติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment