NCL ดึง“พงษ์เทพ วิชัยกุล”อดีตมือดี “สามารถคอร์ปอเรชั่น” นั่งรองซีอีโอ

เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL ประกาศแต่งตั้ง “พงษ์เทพ วิชัยกุล” มือขวา “วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์” แห่ง บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น หรือ SAMART นั่งแท่นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินหน้าขยายธุรกิจ Non-Logistic พร้อมขายหุ้น PP 45 ล้านหุ้น หุ้นละ 3.30 บาท ให้ “ละออ ตั้งคารวคุณ” และกลุ่มนักลงทุน รวมถึงพันธมิตรจากไต้หวัน

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศแต่งตั้ง นาย “พงษ์เทพ วิชัยกุล” ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ธุรกิจขององค์กรเติบโตอย่างมีศักยภาพและสามารถหาธุรกิจที่มีคุณภาพ มาช่วยเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ซึ่งมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ ความสามารถที่มีจะขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถหาธุรกิจที่มีคุณภาพ มาช่วยเสริมธุรกิจของ NCL ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตรวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเพิ่มผลประกอบการให้กับบริษัท จากเดิมบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร และ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตฯ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในการขยายโครงสร้างธุรกิจ โดยจะขยายธุรกิจด้าน Non-Logistic ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยแบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 148,500,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นางละออ ตั้งคารวคุณ ,จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นายวิชัย ด่านรัตน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ

ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ และเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรและมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงลดภาระการกู้ยืมเงินจากถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนและขาย PP ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มที่ขาย PP ให้นั้นเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านการเงิน มีความเหมาะสม และจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ อันจะนำมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในไตรมาส 4/2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามบริษัท ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัทเอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment