ผู้ถือหุ้นB ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี6ต่อ1

ผู้ถือหุ้น B ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรีผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 6 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ พร้อมอนุมัติเสนอขายหุ้นพี/พี 192 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัทบี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอร์แรนต์)ครั้งที่ 6 ( B-W6) จำนวนไม่เกิน 320.327 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192 ล้านหุ้น คิดเป็น9.98% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512.32ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) จำนวน 320.32 ล้านหุ้น และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 192 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลจำกัด(Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment