ธ.ก.ส. รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ได้รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA Awards 2020) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่ง ธ.ก.ส. มีผลประเมินอยู่ที่ 96.74 คะแนน ระดับยอดเยี่ยม (ระดับ AA) โดย ธ.ก.ส.สามารถรักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ AA (มากกว่า 95 คะแนน) ต่อเนื่อง 6 ปี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment