บสอ.บริจาคแก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ ปัจจุบัน มีเด็กและผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ประมาณ 50 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างโอกาสและช่วยเหลือสังคมต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment