กยศ. ร่วมตลท.ให้ความรู้ทางการเงินผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทำเอ็มโอยูส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุน ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ด้วยการนำองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ e-Learning ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำมา ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การวางแผนการเงิน การลงทุน และความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านระบบ SET e-learning ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 15 หลักสูตร เมื่อนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้ว สามารถนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด โดยผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียน SET e-learning ผ่านระบบกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ทางเว็บไซต์กองทุนหรือแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

ทั้งนี้ กองทุนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนกว่า 5.9 ล้านราย มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษากว่า 6 แสนรายต่อปีการศึกษา โดยปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนหลักสูตร SET e-learning แล้วจำนวนกว่า 560,000 ราย สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กองทุนคาดหวังให้ผู้กู้ยืมเงินมีความรู้ทางการเงิน จะสามารถบริหารจัดการรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนได้ตามกำหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป โดยกองทุนจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัว เพื่อให้บุตรหลานและนักเรียน นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด“Krungthai WARP” พลิกโฉมระบบโอนข้ามประเทศ ตอบโจทย์ธุรกิจนำเข้า และผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเรียนต่างประเทศ
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment