ภูเขาที่ถูกลืม

“ภูเขา” มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศน์ของโลก แต่มักจะถูกลืมอยู่เสมอ

o ภูเขาเป็น “ป้อมปราการน้ำ” ของโลก เป็น 60-80% ของแหล่งน้ำจืดของโลก

o ภูเขาช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

o ภูเขาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 15-20% ของการท่องเที่ยวโลก เป็นพื้นที่สำคัญที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ

o ภูเขาเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลก และเป็นต้นกำเนิดพืชซึ่งเป็นอาหารสำคัญของมนุษย์

o ภูเขาเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงภาษาอันทรงคุณค่าของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ

o ภูเขาเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยครึ่งหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอยู่บริเวณภูเขา 28% ของป่าโลกอยู่บริเวณภูเขาและ 25% ของความหลากหลายทางชีวภาพบนบกของโลกอยู่บริเวณภูเขาเช่นเดียวกัน

“ภูเขา” เป็นปัจจัยชี้วัดเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้ภูเขาน้ำแข็งละลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อภูเขาถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากการถูกรุกล้ำใช้ประโยชน์ และจากภัยธรรมชาติอื่นๆ จึงก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ต่อทั้งชุมชนบริเวณภูเขาและทั่วทั้งโลก

22% ของพื้นที่บนพื้นผิวโลกเป็นภูเขา ประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาภูเขาทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งน้ำ อาหาร และพลังงานสะอาด เมื่อภูเขาถูกคุกคาม กว่าพันล้านคนบนโลกที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบภูเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วย จากการขาดแคลนอาหารและยากจน จนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ใจกลางเมืองหรืออพยพนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 11 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันภูเขาสากล" (International Mountain Day) นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูเขา รวมถึงส่งเสริมการดูแลและพัฒนาภูเขาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ภูเขา...เรื่องใหญ่” หรือ #MountainsMatter

ขอขอบคุณข้อมูล

http://www.un.org/en/events/mountainday/


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment