“เพื่อนชุมชน” ลุยต่อ พัฒนา ยกระดับ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ขยายกลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง จับมือภาคีเครือข่าย อาทิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน หนุนวิสาหกิจชุมชน (วสช.) จังหวัดระยอง เข้าร่วม “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 9” ประจำปี 2567 โดยร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันความคิดสร้างสรร นำนวัตกรรมเข้ามายกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ตลอดจนพร้อมขยายและเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดได้อย่างยั่งยืน

สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) และพิธีส่งมอบโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 9 เป็นการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ วสช. ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระยอง ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2559-2566 มีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา วสช. ไปแล้วทั้งหมด 8 รุ่น รวม 64 กลุ่ม สร้างรายได้สะสมกว่า 96 ล้านบาท โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและพยานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment