BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดทำโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องปีที่ 4 มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลำพูน

ว่าที่ ร.ต. ภูวไนย จารุพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนบน นางไพรินทร์ เรืองธรรม ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ (เจริญเมือง) พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 180,000 บาท ให้กับนายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายกองตรี ฉัตรชัย วงศ์ปริยากร นายอำเภอ ทุ่งหัวช้าง เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อสร้างบ้าน “โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 72 พรรษา ” ให้กับ นางผัด ตาดี อายุ 72 ปี อาศัยอยู่ ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

โครงการ HOME & HOPE เป็นโครงการที่ BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงวัย เป็นต้น เพื่อให้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment