กลางปี 67 ได้วิ่งสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม คาดว่าจะสามารถเปิดให้สัญจรได้ช่วงกลางปี 2567 นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี ตำบลงิ้วราย – ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยสะพานดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน ทำให้การเดินทางไร้รอยต่อ และลดต้นทุนในการเดินทาง เป็นโครงข่ายที่ส่งเสริมต่อระบบเกษตร ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 91 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานพื้นสะพานช่วงกลางน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงกลางปี 2567 นี้

สะพานแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการ และผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตฝั่งจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดเป็น 641 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 114.278 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างตำบลงิ้วราย ไปยังตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจึงได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อสะพานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อดังของจังหวัด ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันเวลา เนื่องจากสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเลี่ยงจากตัวเมืองนครชัยศรี ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด สนับสนุนการเดินทางระหว่างอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอดอนตูม และอำเภอใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment