MASTER ซื้อกิจการใหม่อีก 5 แห่ง

MASTER ประกาศข่าวดี! ซื้อกิจการใหม่อีก 5 แห่ง หลังปิดดีลเข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง-คลินิกเสริมความงาม-ธุรกิจบริการ แย้มก่อนสิ้นปี 2566 มีลุ้นประกาศดีลใหญ่อีก 1 ดีล หวังเติบโตไปด้วยกัน

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง คลินิกเสริมความงาม และธุรกิจบริการ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 5 บริษัท โดย 1. การเข้าลงทุนในบริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด (บจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์) สัดส่วน 40% โดยเป็นบริษัทประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 2. การเข้าลงทุนในบริษัท ทีวายพี เมดิคัล จำกัด (บจก. ทีวายพี) สัดส่วน 40% ซึ่งดำเนินธุรกิจ TYP Clinic เปิดให้บริการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3. เข้าลงทุนในบริษัท ซีเอ็มเอ็นเอช 2012 จำกัด (บจก. ซีเอ็มเอ็นเอช) สัดส่วน 40% โดยเป็น “ศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์ หรือ Chiangmai Nursing Home care” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ 4.การเข้าลงทุนในบริษัท ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์ ฮอสพิทอล จำกัด (บจก. ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์) จำนวน 40% เป็นคลินิก ภายใต้ชื่อ “The Skin Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านปลูกผมไร้รอยแผล ศัลยกรรมความงาม เลเซอร์ต่างๆ และคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม และ 5. การเข้าลงทุนในบริษัท บีอีคิว จำกัด (บจก. บีอีคิว) จำนวน 35% ซึ่งประกอบธุรกิจคลินิกปลูกผม ภายใต้ชื่อ “BEQ Clinic” ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่วางแผนลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และทำให้บริษัทสามารถขยายเครือข่ายในการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แห่ง MASTER กล่าวว่า บริษัทฯ ประกาศแผนซื้อกิจการจำนวน 5 ดีล ถือว่ามากกว่าที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ที่คาดจะมีดีลใหม่อย่างน้อยอีก 3 ดีล ทำให้ปัจจุบัน MASTER มีดีลซื้อกิจการแล้วทั้งสิ้น 9 ดีล โดยเชื่อมั่นว่าทุกดีลที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนให้ MASTER เติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากจะส่งผลบวกต่อบริการของทั้งกลุ่ม ช่วยให้เกิด Economy of Scale ในเรื่องของเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำนวนไม่เกิน 4,721 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 64,941,176.47 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบจก. ทีวายพี จำนวน 60,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ทีวายพี รวมทั้งสิ้น 73,700,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่เพื่อรับโอนกิจการคลินิกเสริมความงามซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่อ “TYP Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านเสริมจมูก ตาสองชั้น ปรับรูปหน้า โดยเป็นการรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้การประกอบกิจการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องมือแพทย์ สิทธิการเช่า ลูกค้า และพนักงาน เพื่อให้บจก. ทีวายพี สามารถดำเนินกิจการคลินิก “TYP Clinic” ได้ต่อเนื่อง

อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. ซีเอ็มเอ็นเอช จำนวน 6,667 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ซีเอ็มเอ็นเอช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์ หรือ Chiangmai Nursing Home care” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความชำนาญด้านดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทางระบบสมองและประสาทไขสันหลัง ให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการแพทย์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การทำกายภาพบำบัด รวมถึงกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยทางระบบประสาท สามารถช่วยเหลือตัวเอง และกลับคืนสู่ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์ จำนวน 133,333 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 96,000,000 บาท


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment