อุตฯร้อง WTO อินเดียกีดกันนำเข้าแอร์ไทย

ก.อุตฯ เร่งช่วยเหลือผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เหตุอินเดียห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่มีสารทำความเย็น อ้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ ตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล สั่ง สมอ. จี้อินเดียแจ้งเวียนมาตรการต่อ WTO พร้อมขอหลักฐานพันธกรณีที่อ้าง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศอินเดียกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่บรรจุสารทำความเย็น ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของไทยเป็นอย่างมาก ตนจึงสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Committee on Technical Barriers to Trade : TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างเร่งด่วน

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่สมอ. ได้รับเมื่อเดือนกันยายน 2564 สมอ. ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยหยิบยกประเด็นดังกล่าวเข้าในการประชุม Committee on TBT ครั้งที่ 86 เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามพันธกรณีความตกลงที่ประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ และถือเป็นอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็น แต่อินเดียยังไม่ปฏิบัติตาม และอ้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ ตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล โดยชี้แจงว่ามาตรการห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่บรรจุสารทำความเย็นแล้ว เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช สอดคล้องกับพันธกรณีตามพิธีสารมอนทรีออลที่อินเดียเข้าร่วมเป็นภาคี

สมอ. จึงได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวอีกครั้งในการประชุม Committee on TBT ครั้งที่ 87 เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย สมอ. ได้เน้นย้ำให้อินเดียแจ้งเวียนมาตรการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี WTO รวมทั้งขอหลักฐานพันธกรณีที่อ้างว่า มาตรการห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่บรรจุสารทำความเย็นเป็นไปตามที่กำหนดในพิธีสารมอนทรีออล

“การร้องเรียนต่อ WTO ที่ สมอ. ดำเนินการนี้ เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประเทศสมาชิกของ WTO และถือเป็นเรื่องที่ทุกประเทศสามารถกระทำได้ หากเห็นว่ามีกฎระเบียบใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นอุปสรรคทางการค้าของประเทศนั้น ๆ ซึ่ง สมอ. ก็จะร้องเรียนต่อ WTO ในกรณีดังกล่าวจนกว่าอินเดียจะยกเลิกกฎระเบียบที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มในการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปจำหน่ายในอินเดีย โดยถือเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ” เลขาธิการ สมอ. กล่าว


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment