ธ.ก.ส. จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับคนไทย

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน” เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ คนไทย เพื่อให้มีทักษะทางการเงินที่จำเป็น และความรู้ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพเสริม รวมถึงการวางแผนทางการเงิน การออม การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การจัดการหนี้ การเงินในยุคดิจิทัล และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิผลมากขึ้น ณ ห้องประชุม @BOT อาคารศูนย์เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment