แบงก์กรุงไทยย้ำ NO Gift Policy งดรับของขวัญ ในเทศกาลวันปีใหม่ 2565

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นนโยบาย NO Gift Policy งดรับของขวัญ ในเทศกาลวันปีใหม่ 2565 และในทุกเทศกาล โดยธนาคารกรุงไทยขอรับความปรารถนาดีผ่านคำอวยพร เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมร่วมขับเคลื่อนธนาคาร ก้าวสู่ “องค์กรคุณธรรม” ต้นแบบที่มีมาตรฐานสากลและเป็นธนาคารที่ทุกคนไว้วางใจ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment