KTB ออกมาตรการช่วยแก้หนี้อย่างยั่งยืน

แบงก์กรุงไทย ขานรับธปท. เร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน ช่วยลดภาระการเงินให้ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาตรการพิเศษสำหรับลูกค้าธุรกิจและรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ขาดสภาพคล่อง ต้องการลดค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการแก้หนี้อย่างมีระบบ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยให้สอดคล้องกับประมาณการความสามารถการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ธนาคารจะพิจารณา ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือเป็นไปตามมาตรการเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้อย่างยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยสำหรับมาตรการพิเศษนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทั้ง ลดอัตราดอกเบี้ย, ลดค่างวดการชำระหนี้แบบ Step Up พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย เปลี่ยนประเภทหนี้ วงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan) เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อนสบายๆ แบบมีกำหนดระยะเวลา หรือ มาตรการอื่นๆ เช่น การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการโอนทรัพย์ชำระหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มสภาพคล่อง หรือ การขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้า ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center 02 -1111111 และเว็บไซต์ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/523


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment