อยุธยาจัดประชุมขับเคลื่อน “1 หมู่บ้าน 1 ตำบลขับเคลื่อนชุมชนไร้ความรุนแรง”

นางสาวนฤมล พงศ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกันผสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประชุมสร้างโมเดล “1 หมู่บ้าน 1 ตำบลขับเคลื่อนชุมชนไร้ความรุนแรง ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” เพื่อต้องการสร้างวัฒนธรรม ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรง รวมถึงยกระดับการขับเคลื่อนในระดับเด็กและเยาวชน ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ฯ กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับหน่วยงาน และภาคีระดับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับความร่วมมือเข้าผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเริ่มตั้งแต่จุดเล็ก ๆ ซึ่งถือเป็นการป้องกัน แก้ไข พัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยหวังให้ชุมชนร่วมเป็นตาสัปปะรด สอดส่อง ร่วมกันลด หรือหยุดยั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว”

โดยมติในที่ประชุมได้พร้อมใจกันยิงพิกัดนำร่องไปที่พื้นที่ อบต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา และ อบต.ปากจั่น อำเภอนครหลวง โดยจะมีการนำร่องเพื่อขยายผลปูพรมเป็นพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งจะมีการปูพรมให้ครบทุกตำบลในจังหวัดพระศรีอยุธยาภายในปี 2565 ด้วยพลังบวกของผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ มาร่วมสร้าง “ครอบครัวคุณธรรม ล้อมรั้วปลอดภัยให้ชุมชนและสังคม” สร้างวัฒนธรรม ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรง มองเห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว...แต่เป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการบูรณาการของหน่วยงาน เครือข่ายมาร่วมผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะที่ปรึกษา ส่งเสริมให้พี่เลี้ยงชุมชนครอบครัวพลังบวกได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับประชาชนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซด์ “ครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment