RBFออกมาตรการเข้มป้องกัน โควิด-19 ประชุมผู้ถือหุ้น 2564

RBFกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 23 เม.ย.

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ​การเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมกำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ก่อนหน้า

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลับมีความรุนแรงมากขึ้นในเขตพื้นที่กรุงทพมหานคร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้ปรับมาตรการองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้

1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่บริษัท (เลขที่ 3395 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

2 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง

3 ระยะเวลาจัดประชุม ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

4 จัดระยะห่างระหว่างที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร และจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 ที่นั่ง ทั้งนี้ เมื่อจำนวนที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก

5 สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว(ผู้ป่วย) , ผู้สัมผัสผู้ป่วย , ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) , ผู้มีอุณหภูมิในร่างกาย ตั้งแต่ 37 องศาเซลเซียส , ผู้มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย หรือบ่งชี้อื่นที่เข้าข่ายว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 และผู้ปฏิเสธการตรวจของบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆของบริษัท ตลอดจนผู้เดินทาง พักอาศัย หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ควบคุม และผู้เดินทางไปในสถานที่แออัดที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

6 งดใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม ให้ใช้การเขียนคำถามลงในกระดาษแทน

7 งดย้ายที่นั่ง หรือเข้า-ออก ระหว่างประชุม

8 งดการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในสถานที่ประชุม

9 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และขอความร่วมมือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment