TEAMG ประกาศมาตรการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2564

TEAMG” ประกาศมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ประจำปี 2564 ที่ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 นี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ทางบริษัทได้ห่วงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศขณะนี้ รวมทั้งยังปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการเพิ่มเติมมาตราการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันได้แก่

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแบบ QR Code หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ถึงบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ ถึง เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 151 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

1.2 บริษัท เห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงเพิ่มช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) และบริษัท จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคำถามและชื่อ-สกุล ของท่าน มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามช่องทางที่ได้กล่าวมาข้างต้น หรือเลือกการส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขานุการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 151 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230, ทางอีเมล cs@team.co.th หรือทางโทรสาร +662 509 9090

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดินทางมาประชุมยังบริษัท

2. บริษัท ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

2.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) และส่งให้บริษัทภายในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

2.2 บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม จึงจัดที่นั่งประชุมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5-2 เมตร และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทจึงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกินจำนวน 50 ท่าน (นับรวมกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทีมงาน) เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเองและผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ไว้บนเสื้ออย่างชัดเจน บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วย แอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

2.4 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019

2.5 ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดที่มีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้หรือมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือมีการเดินทางรวมถึงพักอาศัย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็น ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2.6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในการประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

3. บริษัทฯ งดบริการอาหารในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

4. บริษัท จะทำความสะอาดภายในห้องประชุมทุกห้อง ล่วงหน้า 1 วันก่อนการประชุม

5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th

ทั้งนี้อาจเกิดความล่าช้าในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและคัดกรองก่อนร่วมงาน บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment