สวทช. เปิดตัวเยาวชนทุน JSTP รุ่น 22 และ JSTP-SCB รุ่น 1-2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP) ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย เปิดตัวพร้อมปฐมนิเทศและแสดงความยินดีแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับทุน JSTP รุ่นที่ 22 จำนวน 18 คน และทุน JSTP-SCB รุ่นที่ 1-2 จำนวน 10 คน รวม 28 คน เพื่อมุ่งผลักดันเยาวชนเข้าสู่อาชีพวิจัย โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนทำวิจัย รวมถึงโอกาสฝึกทักษะวิจัยกับนักวิจัย สวทช. หรือตามสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ตลอดจนประสบการณ์เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นการสร้างอนาคตของชาติ เพื่อก้าวเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ “JSTP” (Junior Science Talent Project) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนากำลังคนของ สวทช. ที่เฟ้นหาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และปริญญาตรี เข้ามารับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน โดยจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยให้แนะนำและดูแล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย ที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมต่อไปในอนาคต ขณะที่ โครงการการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “JSTP-SCB” เป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการ JSTP ซึ่งได้คัดเลือกเยาวชนมาแล้ว 2 รุ่น ซึ่งทางธนาคารฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมเยาวชน โดยอาศัยแนวทางบ่มเพาะด้วยระบบนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ตามแนวทางของ JSTP เพื่อผลักดันให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยชั้นนำ ซึ่งทั้ง 2 ทุน มุ่งที่จะผลักดันเยาวชนเข้าสู่อาชีพวิจัย โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนทำวิจัย รวมถึงการเข้าฝึกทักษะวิจัยกับนักวิจัย สวทช. และอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น กิจกรรมค่าย การอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment