ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาโดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมต่างๆ ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

โดยในงานดังกล่าว DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ เช่น ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจผ่านเว็บไซต์ bizportal.go.th แอปพลิเคชัน CitizenInfo (ซิติเซ่นอินโฟ) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk” (กัฟเวิร์นเมนต์ สมาร์ตคีออสก์) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ร่วมออกบูธนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจทางด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่ข้าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงให้บริการด้านดิจิทัลภาครัฐแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment