GPI ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในส่วนที่เหลือสำหรับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ที่อัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2562 ไปแล้วในอัตรา 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ ในปี 2562 ในอัตรารวม 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108 ล้านบาทหรือ 94.86% ของกำไรสุทธิในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment