เมย์แบงก์ กิมเอ็งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ โรงแรม อโนมา ราชดำริ กรุงเทพมหานคร หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีมติเปลี่ยนแปลงการจ่ายปันผลประจำปี เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลแทน

โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 2562 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 102.7 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นรอบนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ในอัตรา 0.86 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีกต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment