ธ.ก.ส. จับมือ กรมปศุสัตว์ หนุนสินเชื่อเลี้ยงสัตว์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง” ระหว่างนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่เมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย บรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างอาชีพแก่เกษตรกร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment