กบข. รับมอบประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง”

นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง” จากโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่งเสริมให้พนักงานออมเงินผ่านกองทุนฯ อย่างพอเพียงสำหรับวัยเกษียณ กิจกรรมจัดขึ้นที่สโมสรทหารบก


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment