สรรพากรใช้รูปแบบ Agile Methodology ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อตอบโจทย์ประชาชน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารระดับสูงได้ร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนแผนงานตามกลยุทธ์ D2RIVE ของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563โดยใช้รูปแบบ Agile Methodology ติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานภายในทุกภาคส่วน

อันจะช่วยลดความเป็น SILO ภายในองค์กร มุ่งสู่ประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment